Alexey Morosov. Caryatid-Supersonic, 2011
Bronze, h- 37,5 cm
Vladimir Semenskiy. On the coast, 2012
Canvas, oil. 100x90 cm
Vladimir Kolesnikov. Helicopter, 2011
Canvas, oil. 80х100 cm
Rinat Voligamsi. Trumpeter, 2012
Canvas, oil. 120х120 cm
Max Bashev. Black Rider, 2012
Acrylic, canvas. 150x130 cm
Alexey Morosov. ARTEMISIA, 2011
Polyurethane, kevlar, acrylic, 67x180x50 cm
Rinat Voligamsi. Grandmother and other legged, 2012
Сanvas, oil. 120х160 cm
Vladimir Kolesnikov. Prometheus, 2010
Canvas, oil. 150х200 cm
Max Bashev. Black madonna, 2009
Macrylic, glitter painting, orgalit, oracal. 130х100 cm
Vova Marin. Factory Chimneys, 2012
Mixed media. 105x86 cm