Vladimir Kolesnikov. Prometheus, 2010
Canvas, oil. 150х200 cm
Alexey Alpatov. Sky#1, 2012
Mixed media. 280x180 cm
Max Bashev. Golgotha, 2008
Acrylic, canvas. 150х120 cm
Studio 30. 57st, 2012
Canvas, mixed media. 145x165 cm
Max Bashev. Milkwoman, 2012
Acrylic, canvas. 125х100 cm
Vova Marin. Factory Chimneys, 2012
Mixed media. 105x86 cm
Vladimir Kolesnikov. Helicopter, 2011
Canvas, oil. 80х100 cm
Alexey Morosov. CURRUS I, 2010
Bronze, 61,5x24,5x30 cm
Alexey Alpatov. Day 11, 2012
Mixed media. 200х220 cm
Rinat Voligamsi. At headquarter, 2012
Canvas, oil. 120х160 cm